-When the will to stand Exceeds everything-

Scroll down to read this blog in english

Foran meg sitter det ei jente som er alt annet enn redd. Hun er engasjert, positiv, målrettet, løsningsorientert og nysgjerrig. Nysgjerrig på hvordan hun kan forbedre hverdagen til de som har lyst til å studere, men som av ulike grunner ikke har muligheten til å komme seg ut av huset. Hun har nemlig vært der selv, sengeliggende men med et stort ønske om å fullføre studiene hun hadde begynt på. Dette er historien om Vivian, en historie som forhåpentligvis kan inspirere andre.

Vivian var ikke mer en 21 år når hun kom ut for en snowboard-ulykke, en ulykke som etterlot hun med tre prolapser og som til tider gjorde henne lam. På det meste var hun sengeliggende i fire måneder i strekk, hvor alle bevegelser var vonde og hemmende. Hun trengte hjelp til alt, og livet hun en gang hadde ønsket seg virket nå som en fjern drøm. Til slutt utviklet hun også epilepsi medført av smertene, og det ville ingen ende ta. Heldigvis har Vivian en mann som nektet å gi slipp på det livet de hadde ønsket seg sammen. Med støttende ord og giv fra mannen, bestemte hun seg for å gi alt hun hadde for å bli bedre. Det å gå inn i seg selv, i sitt eget hode, og overbevise seg selv om at dette skal jeg klare, det er ikke enkelt. Det krever enormt mye av noen som lever med kroniske sterke smerter, men Vivian gjorde det, og Vivian klarte det.

I dag har hun vært oppegående og bra i tre år, og hun driver nå sitt eget firma nettopp for at andre som har vært i samme, eller lignende sitasjon, skal få mulighetene som hun ikke hadde når hun hadde det som verst. Mulighetene som fantes, og som i dag finnes av digitalisert undervisning har et enormt forbedringspotensial. Vivian har tatt saken i egne hender, og er nå i full gang med å utvikle en optimal digitaliseringssituasjon for de som ikke passer inn i den mye omtalte boksen. Boksen som vi egentlig alle skal passe inn i, men som mange faktisk ikke gjør. Når hun lå i senga begynte hun å tegne, hun lagde skisser av hvordan hun ville at det skulle bli, og nå er drømmen i ferd med å bli virkelighet. Større pågangsmot og ståpåvilje skal du lete lenge etter.

Vivian har vært deltaker i Gründerhub Kull 4, og helt fra første stund når hun presenterte seg på Kick Off fikk jeg frysninger. Det tror jeg det var flere som gjorde. Det motiverer andre å se noen som henne, noen som gjorde en skikkelig dårlig og vond situasjon om til noe positivt. Etterhvert kom hun i kontakt med UIA Nyskaping, og fikk der et eget mentorpanel fra næringslivet. Hun ble introdusert for de rette personene, og alle har hele tiden vært veldig positive. Alle skjønner at dette er noe vi trenger.

Prototypen av R-Ex Communications, som produktet heter, er klar. De har vært igjennom markedsavklaringsfasen hos Innovasjon Norge, og har deretter kommet i kontakt med Håmsø Patentbyrå som sitter her hos oss en gang i uken. De mente at produktet var en revolusjonerende teknologi, og prosessen med patentsøknaden er nå i gang. Ballen har begynt å rulle, og mye har skjedd på kort tid etter at hun ble deltaker i Gründerhub. I tillegg har R-Ex Communications fått EGDE Consulting som samarbeidspartner, med andre ord – de beste av de beste. Prototypen testes nå på UIA, og de ser for seg at de skal lansere produktet allerede til våren 2019.

Nå er det altså bare snakk om noen få øyeblikk før vi alle kan få glede av dette, og det er takket være noen som vil at andre skal ha bedre muligheter enn hun selv hadde. Vivian jobber dag og natt for at dette skal bli så bra som mulig, og minnene om den dårlige perioden blir fjernere og fjernere. Dette er rett og slett et bevis på at tro kan flytte fjell.

-When the will to stand Exceeds everything- 

An interview with Coworx Kristiansand 2018, By Christine Wassengen September, 2018 

There’s a girl sitting in front of me and she seams anything but scared. She is engaged, positive, targeted, determined and curious. Eager to figure out how she can improve the everyday lives of people that wants to study, but for some reason can’t get out of the house. She’s been there herself. Tied to a hospital bed but with a desire to complete the study she started. This is the story about Vivian, a story that I hope can inspire others.  

Vivian was 21 years old when she was in a snowboarding-accident. An accident that left her with three prolapses and a broken back, from time to time that paralyzed her legs. At most she was not able to walk four months, every movement was agonizing and obstructive. She needed assistance with absolutely everything, and the life she had once wanted seemed like a distant dream. 

Eventually, the pain led to epileptic seizures, and it just never seemed to end with pain and aggany. Luckily, Vivian’s husband refused to give up on the life they had wanted together, and with the support and urge from him she decided to give it all and get better. To actually get inside your own head, to convince yourself that you are going to succeed at something, is not easy. It is really demanding for someone living with that much cronic pain, but Vivian did it, and Vivian made it. 

Today she have been on her feet and in good condition for 5 years, and she has started her own company. She hopes that anyone going through the same, or have a similar situation, can get a chance she did not get when she was at her worst. The options that were available then, and still is today when it comes to ed-tech and digitization, has great room for improvement. 

Vivian has taken matters into own hands, and is full at work developing an optimized digitized situation for anyone that does not fit inside the box that everyone is talking about. The box that everyone is supposed to fit inside, but many people don’t.  

When she was lying in the hospital bed she started drawing. She made sketches of how she wanted stuff to be, and now the dream is about to become reality. It is rare to find so much grit and commitment when you are at your low point in life.

Vivian has been a member of “Gründerhub” Group 4 at CoWorx, and from the very first time i heard her presentation at Kick Off, I got the chills. I don’t think i was the only one. It motivates others to see someone like her, someone that changed a really bad and hurtful situation to something positive. She got in touch with the innovation department at her university (UiA), and got her own panel of mentors from the business world. She was introduced to the right people, and everyone she has met has been very positive. Everyone understands that this is something we need.  

The prototype of REX Information, the name of the product, is ready. They have been through the first two phases at Innovation Norway, proving they are bringing something new to the market, and also that there is a market for the product they are developing. They are currently working with clients that want to pilot their product, and they all say her product is revolutionary. That it is something they believe will set a new standard for universities both national and international. The ball has already started rolling, and alot of things has happened in short succession after she became a member in “Gründerhub”.  

In addition, Rex Information has started a collaboration with EDGE Consulting, that means the best of the best. The prototype is being tested at UIA & Noroff, and is being commercialized already in 2019. We are talking mere moments before we can all enjoy this, and it’s all thanks to someone that wants others to have better possibilities than she had herself. Vivian is working day and night for this to become as good as possible, and the memories of the tough times is getting more and more distant. This is proof that faith can move mountains. 

Translated by Thomas Kobbeltvedt 

Leave a Reply

%d bloggers like this: